xiàn

county, district, subdivision

HSK 5 #877

DEFINITIONS

  • county, district, subdivision
  • county

STROKES

县 stroke order diagram
县 stroke order animation

WORDS

政府 xiàn zhèng fǔ county administration; county regional government
yè xiàn Ye county in Pingdingshan 平頂山|平顶山[Ping2 ding3 shan1], Henan
长 xiàn zhǎng county's head commissioner
zhī xiàn county head magistrate (old)
lín xiàn Lin county in Henan
静冈 jìng gāng xiàn Shizuoka prefecture southwest of Tokyo, Japan
冲绳 chōng shéng xiàn Okinawa prefecture, Japan
shā xiàn Sha county in Sanming 三明[San1 ming2], Fujian
秋田 qiū tián xiàn Akita prefecture, northeast Japan
城 xiàn chéng county seat; county town
huá xiàn Hua county in Shaanxi
wàn xiàn Wanxian port city on the Changjiang or Yangtze river in Sichuan, renamed Wanzhou district in Chongqing municipality in 1990
兵库 bīng kù xiàn Hyōgo prefecture in the midwest of Japan's main island Honshū 本州[Ben3 zhou1]
nán xiàn southern county; Nan county in Yiyang 益陽|益阳[Yi4 yang2], Hunan
hé xiàn He county in Chaohu 巢湖[Chao2 hu2], Anhui
wén xiàn Wen county in Longnan 隴南|陇南[Long3 nan2], Gansu
府 xiàn fǔ county government
级 xiàn jí county level
丁青 dīng qīng xiàn Dêngqên county, Tibetan: Steng chen rdzong, in Chamdo prefecture 昌都地區|昌都地区[Chang1 du1 di4 qu1], Tibet
三原 sān yuán xiàn Sanyuan County in Xianyang 咸陽|咸阳[Xian2 yang2], Shaanxi
三台 sān tái xiàn Santai county in Mianyang 綿陽|绵阳[Mian2 yang2], north Sichuan
三水 sān shuǐ xiàn Sanshui county in Guangdong
三江侗族自治 sān jiāng dòng zú zì zhì xiàn Sanjiang Dong autonomous county in Liuzhou 柳州[Liu3 zhou1], Guangxi
三河 sān hé xiàn Sanhe county in Beijing
三穗 sān suì xiàn Sansui county in Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南州|黔东南州[Qian2 dong1 nan2 zhou1], Guizhou
Previous Next